Thời gian bắt đầu 2024-05-24 13:00:00
Thời gian kết thúc 2024-05-24 15:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2024-05-24 15:30:00

Thời gian bắt đầu 2024-05-22 20:15:00
Thời gian kết thúc 2024-05-22 21:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2024-05-22 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2024-04-29 19:30:00
Thời gian kết thúc 2024-04-29 21:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2024-04-29 20:30:00

Thời gian bắt đầu 2024-03-31 19:30:00
Thời gian kết thúc 2024-03-31 22:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2024-03-31 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-12-31 19:30:00
Thời gian kết thúc 2023-12-31 22:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-12-31 22:30:00

Thời gian bắt đầu 2023-11-21 08:00:00
Thời gian kết thúc 2023-11-21 11:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-11-21 11:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-11-18 19:25:00
Thời gian kết thúc 2023-11-18 22:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-11-18 22:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-10-29 19:00:00
Thời gian kết thúc 2023-10-29 21:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-10-29 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-09-16 14:15:00
Thời gian kết thúc 2023-09-16 15:45:00
Thời gian khoá bảng chấm

Thời gian bắt đầu 2023-09-16 11:04:25
Thời gian kết thúc 2023-09-16 12:04:07
Thời gian khoá bảng chấm 2023-06-26 22:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-06-30 19:00:00
Thời gian kết thúc 2023-06-30 21:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-06-30 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-05-26 13:15:00
Thời gian kết thúc 2023-05-26 15:45:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-05-26 15:45:00

Thời gian bắt đầu 2023-05-24 20:15:00
Thời gian kết thúc 2023-05-24 21:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-05-24 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2023-03-25 19:00:00
Thời gian kết thúc 2023-03-25 22:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-03-25 22:30:00

Thời gian bắt đầu 2023-02-25 19:00:00
Thời gian kết thúc 2023-02-25 22:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-02-25 22:30:00

Thời gian bắt đầu 2023-01-15 19:30:00
Thời gian kết thúc 2023-01-15 23:30:00
Thời gian khoá bảng chấm 2023-01-15 22:00:00

Thời gian bắt đầu 2022-12-29 19:30:00
Thời gian kết thúc 2022-12-29 23:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2022-12-29 21:00:00

Thời gian bắt đầu 2022-12-04 14:00:00
Thời gian kết thúc 2022-12-05 00:00:00
Thời gian khoá bảng chấm 2022-12-05 00:00:00

Thời gian bắt đầu 2022-11-19 00:00:00
Thời gian kết thúc 2022-11-20 00:00:00
Thời gian khoá bảng chấm