1018 - Số chia hết - FB

Tạo bởi: CLB Olympic Tin học HUTECH

Mô tả yêu cầu

Viết chương trình kiểm tra N có chia hết cho F và B. Với N, F, B là 3 số nguyên dương cho trước.

  • Nếu N chia hết cho F thì kết quả là "F".

  • Nếu N chia hết cho B thì kết quả là "B"

  • Nếu N chia hết cho đồng thời F và B thì kết quả là "FB".

  • Ngược lại kết quả là "NONE".

Dữ liệu vào

Một dòng chứa ba số N, F, B được phân cách nhau bởi dấu cách.

  • 1 ≤ F,B ≤ 10^5
  • 1 ≤ N ≤ 10^9

Dữ liệu ra

Một dòng duy nhất chứa kết quả tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu vào Sao chép
8 2 4
Dữ liệu ra Sao chép
FB
Dữ liệu vào Sao chép
15 4 8
Dữ liệu ra Sao chép
NONE
Đăng nhập để làm bài
Thông tin
Giới hạn thời gian 1 giây
Giới hạn bộ nhớ 128 MB