Nguyễn Huy Sơn

Tài khoản 2280602756
Lớp 22DTHD4

Tổng số bài nộp 39
Số bài làm đúng 18
Tỷ lệ làm đúng 46.15%
Số bài làm sai 14
Số bài vượt giới hạn thời gian 0
Số bài bị lỗi biên dịch 5

Người này chưa có giới thiệu bản thân

Đã làm đúng 17 bài tập

Chưa hoàn thành 0 bài
Không tìm thấy dữ liệu nào