Hướng dẫn đăng ký tham gia

Với các cuộc thi mở đăng ký, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản, truy cập vào trang cuộc thi, nhấn nút đăng ký và làm theo hướng dẫn để tham gia.

Đầu vào và đầu ra

 • Chương trình của bạn phải lấy đầu vào từ đầu vào chuẩn stdin và trả kết quả ra đầu ra chuẩn stdout.
 • Chương trình người dùng không được phép trực tiếp đọc hoặc ghi tệp, nếu làm như vậy có thể bị xem là lỗi thời gian chạy.
 • Trình chấm điểm IT Coder HUTECH chạy trên hệ thống Linux, định dạng đọc và ghi long long cần sử dụng %lld thay vì %I64.
 • Single Point Time and Space Limits (Thời gian và giới hạn không gian cho từng bài)

  Vì sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình, các chương trình Java và Python có thêm thời gian chạy thêm 2 giây và thêm 64 MB không gian lưu trữ so với thời gian và không gian được yêu cầu trong đề bài.

  System Calls (Lệnh gọi hệ thống)

 • Nếu kiểm tra nhật ký thông báo A not allowed system call, điều này có nghĩa là bạn đã sử dụng lời gọi hệ thống bị cấm trong máy chấm bài. Hệ thống máy chấm bài sử dụng cơ chế danh sách trắng.
 • Đảm bảo rằng mã nguồn của bạn không chứa câu lệnh như system("pause");, nếu có thì hãy xóa nó và thử gửi lại bài.
 • C/C++

 • Hàm main phải trả về 0, khai báo hàm dạng void main sẽ bị lỗi biên dịch; khi trả về giá trị khác 0 sẽ bị coi là lỗi trong quá trình thực thi chương trình.
 • Tất cả các hàm được phụ thuộc phải được chỉ định rõ trong tệp nguồn với câu lệnh #include <xxx>, không được bỏ qua các tệp tiêu chuẩn thông thường thông qua thiết lập dự án.
 • Java

 • Không sử dụng lệnh package, và đảm bảo tên lớp chính của bạn là Main.
 • Nếu chương trình của bạn sử dụng thư viện, khi gửi bài, các câu lệnh import và các phần khác của chương trình cần được gửi cùng lúc, chỉ cho phép sử dụng thư viện được cung cấp bởi Java.
 • Python

 • Hệ thống đánh giá chỉ hỗ trợ Python 3. Chương trình Python chỉ có thể sử dụng các thư viện được cung cấp bởi Python, sử dụng các thư viện mở rộng khác có thể dẫn đến lỗi trong quá trình chạy.
 • Chương trình chỉ nên bao gồm các module tính toán, không được bao gồm các module khác như đồ họa, gọi hệ thống, gián đoạn hệ thống, v.v. Tất cả các gọi hệ thống nên được thực hiện thông qua thư viện chuẩn.