Trạng thái/Kết quả

Đang chờ biên dịch Pending
Bài của bạn đang chờ đánh giá. Nếu bài của bạn chờ quá lâu, vui lòng liên hệ với quản trị viên.
Chờ chấm bài Pending Rejudge
Kết quả này đã bị hủy bỏ, nếu quản trị viên đánh giá lại bài của bạn, thì kết quả sẽ được hiển thị là đang chờ đánh giá.
Đang biên dịch Compiling
Hệ thống đang biên dịch chương trình của bạn.
Đang chạy và đánh giá Running & Judging
Hệ thống đang chạy chương trình của bạn và đánh giá kết quả dựa trên dữ liệu kiểm tra đã chuẩn bị sẵn.
Chính xác Accepted
Xin chúc mừng! Chương trình của bạn đã vượt qua toàn bộ bộ kiểm thử.
Lỗi định dạng đầu ra Presentation Error
Đáp án của bạn đã đúng nhưng định dạng đầu ra không chính xác, hãy kiểm tra lại các khoảng trắng và xuống dòng có đúng như yêu cầu không.
Kết quả sai Wrong Answer
Đáp án không đúng, hãy kiểm tra lại mã nguồn và giải thuật.
Vượt quá giới hạn thời gian Time Limit Exceeded
Chương trình của bạn đã chạy quá giới hạn thời gian, hãy kiểm tra xem có vòng lặp vô hạn hay cần cải tiến tính toán.
Vượt quá giới hạn bộ nhớ Memory Limit Exceeded
Chương trình của bạn đã sử dụng vượt quá giới hạn bộ nhớ, dữ liệu của bạn có thể cần được nén gọn, hãy kiểm tra xem có vấn đề gì với việc quản lý bộ nhớ không.
Vượt quá giới hạn đầu ra Output Limit Exceeded
Chương trình của bạn xuất ra quá nhiều dữ liệu so với đầu ra mẫu của bài toán, hãy kiểm tra xem có vấn đề gì với việc xuất dữ liệu không.
Lỗi khi chạy Runtime Error
Chương trình của bạn có lỗi khi chạy, có thể là do truy xuất bộ nhớ không hợp lệ, tràn mảng, sai chỉ số hoặc gọi hàm cấm.
Lỗi biên dịch Compile Error
Có lỗi xảy ra trong quá trình biên dịch chương trình của bạn, hãy truy cập trang chi tiết để xem thông tin chi tiết về lỗi và cách khắc phục.
Lỗi hệ thống System Error
Rất tiếc, hệ thống xảy ra sự cố, vui lòng liên hệ với quản trị viên để khắc phục.
Lỗi không có dữ liệu thử No Testdata
Quản trị viên chưa tải lên dữ liệu kiểm tra cho bài toán này, vui lòng đợi quản trị viên tải lên dữ liệu và chạy lại chương trình của bạn.

Tham số biên dịch

Pasal (GCC 9.3.0)
fpc -fno-asm -O2 -Wall -lm -o Main Main.pas
C (GCC 9.3.0)
gcc Main.c -o Main -fno-asm -O2 -Wall -lm --static -std=c11 -DONLINE_JUDGE
C++ (GCC 9.3.0)
g++ -fno-asm -O2 -Wall -lm --static -std=c++14 -DONLINE_JUDGE -o Main Main.cc
Java (OpenJDK 11.0.11)
javac -J-Xms32m -J-Xmx256m Main.java
Python (3.6)
Không có thông tin về tham số biên dịch.