Nguyễn Võ Hoàng Sơn

Tài khoản 2280618566
Lớp 22DTHH2

Tổng số bài nộp 856
Số bài làm đúng 175
Tỷ lệ làm đúng 20.44%
Số bài làm sai 456
Số bài vượt giới hạn thời gian 127
Số bài bị lỗi biên dịch 47